Yleistä

Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.

Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisterinpitäjä

Marika Helminen, Puistolantori 1, 00760 Helsinki. Puh. 045 787 12480, Y-tunnus 2796420-5

Rekisteristä vastaava henkilö

Marika Helminen, Koulutettu Hieroja & Personal Trainer, Puistolantori 1, 00760 Helsinki. Puh. 045 787 12480, info@kroppakuntoon.fi

Rekisterin nimi

KROPPAKUNTOON Marika Helminen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.

Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten. Kerättäviä tietoja käytetään KROPPAKUNTOON Marika Helminen ja asiakkaan väliseen viestintään.

Noudatettavia lakeja

Henkilötietolaki 523/1999

Kuluttajansuojalaki 393/2014

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298

Rekisteriin kirjattavat tiedot

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot

Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulosyy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila ja käyttämät lääkkeet, allergiat, leikkaukset ja vammat, raskaus, aikaisemmat hoidot sekä asiakkaan antamat lisätiedot.

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset sekä asiakkaan antamat lisätiedot

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero

Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen, milloin tahansa.

Tietojen Kerääminen

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen, sekä internet pohjaisen varausjärjestelmän välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta KROPPAKUNTOON Marika Helmisen ulkopuolelle, ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset asiakastiedot/potilastiedot (hieronnan esitietolomakkeet ja hoitokortit) säilytetään valvonnan alaisina asiakaskansioissa, jotka säilytetään KROPPAKUNTOON Marika Uotin toimitiloissa lukkojen takana. Kansiossa oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan hoitosuhteessa olevilla työntekijöillä.

Manuaaliset tiedot säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298)

Internet pohjaisen ajanvarausjärjestelmään (Timmaan) tallentuva ajanvaruksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. KROPPAKUNTOON Marika Helmisen ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.